Om

Arealen hävdade* naturbetesmarker I Östergötland minskar. Efter en ökning under mitten av 2000-talet är vi nu tillbaka på samma nivå som år 2000. Naturbetesmarkerna är den artrikaste naturtypen i Sverige och här finns de allra flesta av kulturmarkernas rödlistade arter. Många fjärilar, kärlväxter och fåglar finns bara här.
Orsaken till minskningen är komplex men det handlar både om tillgången på betesdjur och lantbrukare med intresse för och kunskap om betesproduktion. Sämre lönsamhet för betesuppfödda djur i jämförelse med intensiv stallbaserad uppfödning samt osäkerhet om regler och ersättningsnivåer inom EUs miljöstödssystem gör det svårt att hitta nya och unga lantbrukare som är villiga att satsa på köttuppfödning på naturbetesmark.
Betesdrift med nöt och lamm är dock det enda långsiktigt hållbara alternativet för att säkra hävden av dessa biologiskt värdefulla marker. Så hur ska vi göra?

Projektet Naturbeteskött från Östergötland ska stimulera till ökad produktion av lamm- och nötkött på naturbetesmarker i Östergötland
Om produktion av Naturbeteskött från Östergötland blir ett lönsamt ekonomiskt alternativ skapar det en önskan hos lantbrukare att hitta naturbetesmarker för att kunna utveckla och utöka sin produktion i den riktningen. Resultatet blir något så positivt som marknadsbaserad miljövård för hävd av betesmarker.
Ekonomin är viktig men även annat påverkar den lantbrukare som funderar på att utveckla eller avveckla sin betesdrift. Det är ofta rent praktiska frågor som transport av djur, vatten – och elförsörjning på bete samt stängselunderhåll som kan ”stjälpa hela lasset”. Svårighet att formulera avtal med markägare och problem med tillsyn av djur som går på bete långt bort eller hot från rovdjur är andra praktiska problem. Här behövs ett innovativt angreppssätt då teknik och management utvecklats och det har kommit nya lösningar på gamla problem.

Vi satsar på marknadskrafter och innovativ problemlösning
Genom att paketera och kommunicera det lokala Naturbetesköttets mervärden på den östgötska marknaden ökar vi förutsättningarna för en långsiktigt lönsam köttproduktion på naturbetesmarker. En kombination av märkning med Östgötamats logga och IP Sigill Naturbeteskött skapar både lokal identitet och kvalitetssäkring. Projektet skapar mötesplatser och nätverk mellan livsmedelskedjans aktörer och hjälper både gårdsbutiken och den som vill sälja sitt kött via gängse kanaler. Vi jobbar med butiker, restauranger och offentliga kök.
Under problemlösande workshops möts lantbrukare, rådgivare och forskare för att tillsammans identifiera och lösa upp betesdriftens praktiska flaskhalsar. Lantbrukare med intressanta utmaningar i betesdriften ges möjlighet att få individuell rådgivning hemma på gården. Resultatet av rådgivningsbesöket förmedlas till alla intresserade via faktablad på nätet.

Vad har vi gjort så här långt ?

I början på december 2017 hölls informationsmöten för lantbrukare med intresse för naturbetesproduktion och vi är nu cirka 50 lantbrukare som deltar i projektet. Under våren 2018 började vi erbjuda olika problemlösningsaktiviteter för uppfödare och inledde parallellt nätverksbygget på marknadssidan.

Hösten 2018 anordnar vi träffar tillsammans med Gård och Djurhälsan samt MD Lantbruksråd på temat ”Utfodring efter en rekordtorr sommar” samt börjar jobba med kockarna i Östergötland med start den 2/10 på Vreta Kluster.

Se vilka träffa som är  datumsatta under fliken Kalendarium här på sidan.

Projektet är ett samarbete mellan LRF Östergötland och föreningarna Östgötamat och Naturbeteskött i Sverige med stöd från Svenska Kyrkan. Även Länsstyrelsen i Östergötland, Sigill Kvalitetssystem AB och Boxholms skogar finns med i projektet.

Vill du vara med – eller bara veta mer?

För mer information ring eller maila till projektledare Anna Jamieson på 076-7657740 eller  anna@naturbete.se .

Annonser